O systému FirePro

Systém FirePro® je nezávislé aerosolové hasicí zařízení, hasící požáry tříd A, B, C i F v uzavřených prostorách. Účinnost systému, která má mnohonásobně vyšší hasební učinnost než běžná hasiva, závisí na včasné detekci požáru a na co nejrychlejším vyplnění chráněného prostoru aerosolem při zamezení nežádoucího úniků aerosolu do okolí. Při hašení se nespotřebovává vzdušný kyslík, aerosol NENÍ toxický pro lidi ani živé organismy, nekoroduje a nezpůsobuje poškození elektronických zařízení, systém je maximálně ekologický. Ačkoliv jsou ústředny systému napájeny ze sítě 230 V, systém je nezávislý a funguje i pří výpadku elektrické energie – ústředny jsou napájeny bateriemi a samotné generátory se aktivují při teplotě 300°C.

O aerosolu

Potřeba vysvětlení správných termínů nebo označení a chování aerosolu vyplynula během vývoje hasicích zařízení na bázi aerosolu. Proto je třeba systematicky rozdělit jednotlivé části.

Aerosol - je koloidní disperze v plynu.

Aero / Sol = Vzduch / koloidní roztok

Koloidy - částice o velikosti několika mikrometrů (10-6 m) až několika nanometrů (10-9 m), které jsou rozptýlené v jiné látce nebo plynu, aniž by se v něm rozpustily. Jsou-li koloidy rozptýlené v roztoku, jedná se o koloidní roztok neboli sol. Rozpouštědlo se nazývá disperzní medium nebo kontinuální fáze. V případě aerosolového hasicího činidla, například u produktů FirePro® je rozpouštědlem okolní vzduch.

Disperze - šíření látky se nazývá rozptylování a výsledný produkt

Draslík - část pevné složky produktů FirePro® je tvořena draslíkem. Draslík je chemický prvek (velmi měkký kov se stříbrným leskem).

Konvenční hasiva využívají k uhašení požáru snížení množství vzdušného kyslíku, případně ochlazování prostředí. Aerosol FirePro®  vstupuje do řetězové chemické reakce hoření. Eliminací volných radikálů uhasí požár bez snižování množství kyslíku.

 

Design FirePro®

 • hasicí přístroje jsou tvořeny kovovými nádobami různého tvaru a velikosti
 • je použita složka SBC (Solid Bound Compound) tvořící pevný aerosol
 • v každé nádobě je vestavěn speciální systém pro nezávislou aktivaci hasicího přístroje
 • většina typů je vybavena mechanismem pro pohlcení tepla
Přivedením stanoveného napětí na živé součásti aerosolového hasicího přístroje nebo jakmile termokabel dosáhne teploty pro vlastní aktivaci, dojde k aktivaci hasicího činidla a přeměně na aerosol. Pokud aerosol tryská přes části pohlcující teplo (je-li to možné u daného typu), je ochlazen před zaplavením chráněného objemu a oheň je zároveň hašen zpomalením řetězové reakce hoření.
 

Aktivace

V závislosti na specifických požadavcích mohou být jednotky (generátory) FirePro® aktivovány následujícími způsoby:
 
 • Pomocí elektrického impulsu se stejnosměrným napětím od 6 do 36 V nebo vyšším (například pomocí manuálního
  spínače)
 • Automaticky prostřednictvím detektorů tepla, kouře nebo plynu, které jsou připojeny k požární ústředně (ovládacímu panelu). I v tomto případě dochází k elektrické aktivaci
 • Automaticky pomocí termokabelu, k aktivaci dojde po dosažené přednastavené teploty
 • Ručně (modely typu M) pomocí aktivační náplně v hasicím přístroji

Hašení

Samotné hašení probíhá na základě aktivace (viz. výše). Detekční obvod napojený na ústřednu Kentec Sigma XT, která je vybavena nouzovým zdrojem napětí, se stává ze dvou zón – zóna 1 obsahuje kouřové a tepelné čidlo, zóna 2 obsahuje také kouřové a tepelné. Při signálu z jednoho kteréhokoliv čidla ve kterékoliv zóně nastává poplach prvního stupně(předpoplach) s následujícími akcemi: Vyšle se signál poplachu do EPS, ústředna systému FirePro® mimo signalizaci sirénou vypíná případné el. ventilaci a uzavírá klapky, či ventilační otvory. Poplach prvního stupně je signalizován zvonkem systému FirePro® nad dveřmi a červeně blikající tabulkou nad dveřmi.

Pokud ústředna systému získá signál od kterýchkoliv dvou čidel ze zóny 1 a zóny 2 současně, okamžitě nastává poplach druhého stupně, mimo výše poslané signalizace se rozezní siréna systému FirePro® nade dveřmi a zahájí se odpočet do vypuštění hasiva. Zpoždění vypuštění hasiva lze na ústředně naprogramovat od 10 do 60 vteřin po 5 vteřinách. Při poplachu druhého stupně se během přednastavených vteřin zahájí hašení, které trvá cca 5 - 20 vteřin dle typu generátoru.

Při jakékoliv aktivaci hašení jsou generátory aktivovány sekvenčně – po dvou vteřinách zleva doprava. Místnost se velmi rychle zaplní aerosolem a orientace v místnosti i viditelnost bude nulová.

 

Usazeniny

Během procesu aktivace se SBC mění v rychle se šířící aerosol tvořený pevnými částicemi, které jsou rozptýleny v plynné fázi. Velikost těchto částic je několik mikrometrů/ nanometrů. Složení aerosolu FirePro® tvořeného draslíkovými částicemi je v dané koncentraci nekorozivní, elektricky nevodivé a nezpůsobuje žádné škody chráněného zařízení. Složka SBC tvořící pevný aerosol FirePro® neobsahuje halogenové částice, které by reagovaly s ohněm. Při reakci s ohněm tak nevznikají žádné korozivní vedlejší produkty na bázi halogenových kyselin. 
Koncentrace pevných částic rozptýlených v aerosolové fázi je několik miligramůna m³. Částice neobsahují vodu a vlhkost a po stanoveném časovém limitu se usadí ve formě prachu v chráněné místnosti. Prach lze snadno odstranit během čištění např. vysátím.

 

Výhody FirePro

 • Neaktivuje se pyrotechnicky, k dispozici je nejširší škála řešení a možností detekce a aktivace, včetně plné nezávislosti na zdroji elektřiny.
 • Oproti jiným zařízaní SHZ není toxický a nepoškozuje technologie, lze ho použít na citlivá elektronická zařízení, historické památky i umělecká díla.
 • Nesnižuje množství vzdušného kyslíku, je bezpečný pro osoby nacházející se uvnitř objektů, kde dojde k hašení.
 • Nepoškozuje životní prostředí a hasivo je biologicky odbouratelné, systém splňuje nepřísnější celosvětové standardy pro ekologii.
 • Životnost systému je minimálně 20 let.
 • Nejsou potřeba složité rozvody potrubí aj.
 • Náklady na instalaci a celkové vlastnictví (servis a revize) jsou zlomkem nákladů u konvenčních plynových nebo jiných systémů.
 • Minimální požadavky na prostor.
 • Maximální ochrana majetku.
 • Systém je plně autonomní a automatický. 
 • Aerosol je před výstupem z generátoru ochlazován a teplota proudu je přesně definována.
 • Systém je vysoce efektivní a ekonomický ve srovnání s jinými SHZ.
 • Samočinná aktivace generátorů zaručuje zásah za všech okolností.
 • Snadná instalace.
 • Systém ani nádoby generátorů nejsou pod tlakem!